Spoštovani starši devetošolcev in mlade bistre glave!

 

Izšel je razpis za dodelitev Zoisovih štipendij, namenjene so dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov.

Zoisove štipendije se dodelijo najuspešnejšim vlagateljem vlog, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje: 

SPLOŠNI POGOJI

 • Vlagatelj mora imeti status dijaka (v primeru izobraževanja v tujini mora biti izobraževalna ustanova akreditirana v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa).
 • Vlagatelj v študijskem letu 2024/25 prehaja na višjo raven stopnjo izobraževanja.
 • Državljanstvo: Vlagatelj mora biti državljan RS Slovenije (ali njegov vzdrževan družinski član); državljan RS s prebivališčem v RS, ki je pripadnik italijanske ali madžarske narodne skupnosti; državljan države članice Evropske unije s stalnim prebivališčem v RS ali njegov vzdrževan družinski član; delavec migrant, ki je državljan države članice EU, če je zaposlen ali samozaposlen v RS ali njegov vzdrževan družinski član; obmejni delavec, ki je državljan države članice UE, če je zaposlen ali samozaposlen v RS ali njegov vzdrževan družinski član; državljan tretje države, ki je pridobil status rezidenta za daljši čas.
 • še nima dodeljene štipendije za Slovence v zamejstvu ali po svetu ali katere od štipendij Ad futura (če je vlagatelju dodeljena Zoisova štipendija, se lahko naštetim štipendijam odpove in prejema Zoisovo štipendijo).

POSEBNI POGOJI

Vlagatelj mora izkazati vsaj en izjemni dosežek in ustrezen šolski uspeh (povprečna ocena najmanj 4,70 v zaključnem razredu osnovne šole).

Vlagatelj, ki bo v šolskem letu 2024/25 vpisan v prvi letnik izobraževanja, lahko uveljavlja izjemne dosežke iz zadnjih dveh šolskih let. Vlagatelj lahko uveljavlja individualni izjemni dosežek in izjemni dosežek v skupini, ki šteje največ pet članov. V primeru individualnega izjemnega dosežka je vlagatelj upravičen do vseh točk, določenih za posamezen izjemni dosežek, v primeru dosežka v skupini ali soavtorstvu pa do polovice točk, določenih za posamezni izjemni dosežek. Vlagatelj lahko uveljavlja več izjemnih dosežkov, pri čemer je isti dosežek možno upoštevati le enkrat.

Za izjemne dosežke se štejejo:

 • državna tekmovanja iz znanja ali raziskovanja (1. do 3. mesto je vredno 10 točk, zlato priznanje ali prva nagrada je vredna 5 točk, srebrno priznanje ali druga nagrada je vredna 2 točki): sem štejeta tudi Tekmovanje mladih glasbenikov RS (TEAMSIG) in Tekmovanje mladih baletnih plesalcev RS (BALTEK);
 • izjemni dosežki na mednarodnih tekmovanjih (1 do 3. mesto je vredno 10 točk, priznanje, primerljivo zlatemu ali srebrnemu priznanju na državnem tekmovanju, je vredno 10 točk, udeležba je vredna 5 točk);
 • izjemni dosežki na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja;
 • izjemni dosežki na področju raziskovalnega dela (priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo je vredno 10 točk, patent je vreden 20 točk);
 • nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,
 • objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka,
 • umetniško ali drugo delo.

 

Razvrščanje in izbira štipendistov

Vlagatelji se razvrstijo v skupino OŠ, skupino SŠ ali skupino VŠ. Vaši mladostniki spadajo v skupino OŠ.

Vloge v posamezni skupini se razvrstijo po naslednjem vrstnem redu meril:

 • višje število točk za izjemne dosežke,
 • višja povprečna ocena.

Višina štipendije za dijake

Višina štipendije Možna dodatka
·         148,15 EUR za bivanje: 98,76 EUR
·         za tujino 296,29 EUR za štipendiste s posebnimi potrebami: 61,73 EUR

Višina Zoisove štipendije se usklajuje na način in v roku, ki velja za transferje v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. 

 

Dodatek za bivanje se dodeli štipendistu, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • kraj njegovega bivanja je več kot 25 km oddaljen od kraja izobraževanja,
 • ima prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja,
 • ima sklenjeno najemno pogodbo in strošek najema znaša najmanj 65 evrov mesečno,
 • štipendist oz. njegovi starši niso lastniki (ali solastniki) nepremičnine, v kateri ima štipendist prijavljeno začasno prebivališče,
 • ne prejema subvencije za bivanje na podlagi predpisov, ki urejajo subvencionirano bivanje študentov in dijakov.

Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami se dodeli štipendistu, ki izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:

 • priznana mu je invalidnost ali telesna okvara na podlagi predpisov s področja invalidskega zavarovanja,
 • zanj je staršu ali skrbniku priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego ali varstvo po predpisih, ki urejajo družinske prejemke,
 • je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja v skladu s predpisi o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Združljivost z drugimi štipendijami

Zoisova štipendija ni združljiva s štipendijo Ad futura, niti s štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Hkrati s Zoisovo štipendijo se lahko prejema državno štipendijo, kadrovsko štipendijo (razen, če ta tega ne dovoljuje), štipendijo za deficitarne poklice in tudi štipendijo Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. 

 

Način oddaje vlog

Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Dunajska 20

1000 Ljubljana

s pripisom »354. JR – Zoisova štipendija (novi)«

 

Vlagatelji lahko vlogo za dodelitev Zoisove štipendije oddajo tudi elektronsko preko portala Moja eUprava. Za oddajo elektronske vloge se morajo vlagatelji v modul eUprava prijaviti s svojo e-identiteto (potrebujejo kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS na mobilnem telefonu ali elektronsko osebno izkaznico). Potrebujejo e-identiteto, izdano fizični osebi tj. vlagatelju. V primeru, da je vlagatelj za štipendijo mladoletna oseba, vlogo odda zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto.

 

Rok za oddajo vloge: ponedeljek, 9. 9. 2024.

 

Najdete jo na: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-zoisovih-stipendij-za-solsko-oziroma-studijsko-leto-20242025

 

 

Zahtevana dokumentacija

 

Za prijavo na javni razpis mora vlagatelj predložiti:

 1. izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev Zoisove štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2024/25 (354. javni razpis), v primeru mladoletnega vlagatelja mora obrazec podpisati zakoniti zastopnik;
 2. fotokopije dokazil o izjemnih dosežkih, ki jih uveljavlja, vključno z dokazili za vsak izjemni dosežek, da ta izpolnjuje predpisane pogoje;
 3. fotokopijo spričevala zaključnega razreda;
 4. potrdilo dijaškega oz. študentskega doma o bivanju ali fotokopijo najemne pogodbe, sklenjene za šolsko leto 2024/25, iz katere je razvidno obdobje najemnega razmerja in strošek najema;
 5. fotokopijo odločbe ali sklepa pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

 

Obveznosti štipendista

Štipendist mora:

 • vsako leto uspešno zaključiti posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo,
 • uspešno zaključiti izobraževalni program oz. pridobiti višjo raven izobrazbe do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku,
 • v 30 dneh po nastali spremembi obvestiti sklad o vseh spremembah, ki se zgodijo v tekočem šolskem letu, ki bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje, kar vključuje:
 • prekinitev ali zaključek izobraževanja,
 • sprememba izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove,
 • okoliščine, zaradi katerih štipendist ne izpolnjuje več pogojev za

               prejemanje štipendije, za dodatek za bivanje oz. za dodatek za

               štipendiste s posebnimi potrebami.    

– Štipendist mora vsako leto vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije v višjem letniku pred začetkom novega šolskega leta.

 

 

V upanju na ugodno razrešitev vloge vas lepo pozdravljam.

 

Mojca Križnik,

svetovalna delavka OŠ Štore

 

Dostopnost