Od 14. junija do vključno 24. septembra 2021 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Vloge, oddane po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.

Višina štipendije mesečno: 102,40 €.

Izplačilo: do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Štipendije se nakazujejo na bančni račun štipendista, zato bo moral štipendist v primeru dodelitve štipendije odpreti svoj osebni račun. Štipendija se ne nakazuje na osebni račun staršev.

 Nabor deficitarnih poklicev, za katere je možno pridobiti štipendijo v šolskem letu 2021/2022:

 • kamnosek,
 • mehatronik operater,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • elektrikar/elektrikarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.

Pomembne informacije:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
 • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
 • v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

 

Merila in izbirni postopek:

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

 • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
 • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

 

Razpis in ostale informacije najdete na: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20212022-308-jr

Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice se nahaja na naslednji povezavi: https://www.srips-rs.si/storage/app/media/RAZPISI/308-%C5%A0DP/Vloga%20za%20dodelitev%20%C5%A1tipendije%20za%20deficitarne%20poklice%202021-2022.pdf

Če boste imeli težave pri tiskanju, jim lahko napišete e-sporočilo na: deficitarne@sklad-kadri.si. Vlogo bodo natisnili in vam jo poslali po pošti.

Obvezne priloge k podpisani vlogi:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2021/22,
 • fotokopija spričevala zadnjega ali zaključnega razreda šolskega leta 2020/21,
 • ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. kopija dovoljenja za prebivanje »rezidenta za daljši čas«).

 

Način oddaje vlog: Vloga se vloži na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 308. JR ŠDP« od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021.

 

Lepo vas pozdravljam.

 

Mojca Križnik,

šolska svetovalna delavka

 

 

Dostopnost