KIZ

Knjižnično informacijska znanja

Učni načrt za devetletko vključuje tudi knjižnična informacijska znanja (KIZ), kjer učenci spoznajo knjižnico in njene informacijske vire, poizvedujejo in raziskujejo, berejo, poslušajo, gledajo, uporabljajo računalniške in komunikacijske tehnologije za pridobivanje in uporabo informacij.

Po učnem načrtu učenci najmanj 4-krat letno obiščejo knjižnico. V povezavi z drugimi predmeti se takrat izvajajo knjižnična informacijska znanja. Knjižničarka načrtuje vsebine in cilje KIZ za posamezen razred v letnem delovnem načrtu. Izvaja jih sama ali pa uro načrtuje skupaj z učiteljem. Izvedbe ur KIZ potekajo tudi v računalniški učilnici. Do koncu osnovnega šolanja torej učenci sodelujejo vsaj pri 36 urah knjižničnih informacijskih znanj.

Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki jo pridobivamo s povezovanjem znanj z različnih predmetnih področij in šolske knjižnice. Splošni cilji:

  • navajanje učencev na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemanje pozitivnega odnosa do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivaciji za branje in estetsko uživanje,
  • učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme ter se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja,
  • učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske, raziskovalne.

Učenec v knjižnici pridobiva znanja, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.

Dostopnost