HIŠNI RED

Hišni red je bil potrjen na 2. sestanku Sveta zavoda OŠ Štore dne 7. 1. 2021 (št. dokumenta: 007-1/2021/1)

 1. Območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor:
 • šolska stavba z jedilnico in telovadnicama,
 • površine med vrtcem in šolo,
 • parkirišče za šolo,
 • ograjen šolski vrt in pločnik ob njem,
 • športno igrišče pri šoli in
 • nadstrešek vhoda.

 

 1. Poslovni čas in uradne ure
 • Poslovni čas šole je med 7.00 in20.
 • Uradne ure v tajništvu so vsak dan med 00 in 14.00.
 • Uradne ure računovodstva so ob ponedeljkih, sredah in petkih med 00 in 12.00.
 • Starši prihajajo v šolo po informacije k razrednikom in učiteljem v času govorilnih ur ali roditeljskih sestankov.
 • Govorilnih ur po telefonu ali elektronski pošti praviloma ni, razen v primeru izrednih razmer.
 • Na individualne pogovore k šolski svetovalni službi ali vodstvu šole prihajajo starši po predhodnem dogovoru.

 

 1. Uporaba šolskega prostora in organizacija nadzora
 • Učenci in starši vstopajo v šolo skozi glavni vhod, razen če ni drugače določeno. V času prireditev v mali telovadnici obiskovalci vstopajo pri vhodu iz šolskega vrta. Udeleženci popoldanskih športnih dejavnosti vstopajo pri vhodu pri športnemu kabinetu.
 • Šola nudi prostore v uporabo tudi Glasbeni šoli Celje, lokalni skupnosti, drugim organizacijam, društvom in posameznikom tako, da ne ovirajo poteka vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.
 • V času pouka in med odmori učenci ne zapuščajo šolskega poslopja, razen če imajo pisno privoljenje staršev. Če imajo opravičljiv razlog za odhod iz šolske stavbe, morajo za to dobiti tudi dovoljenje razrednika ali učitelja ure, od katere odhajajo. Vsakega učenca, ki zapusti šolo, evidentira dežurni učenec. Za nadzor na hodnikih, v učilnicah, v jedilnici in drugih prostorih šole v času pouka, malice ali druge dejavnosti poleg dežurnih učiteljev skrbijo tudi drugi delavci šole.
 • Govorilne ure učiteljev potekajo v učilnicah ali v drugih temu namenjenih prostorih, individualni pogovori pa v pisarnah svetovalnih delavcev in vodstva šole.
 • Vstop v šolsko jedilnico je dovoljen samo učencem, ki imajo v jedilnici malico ali kosilo, in abonentom, ki prihajajo po obrok.

 

 

 

Ukrepi za zagotavljanje varnosti

Pri ukrepih za zagotavljanje varnosti upoštevamo vso zakonodajo, ki pokriva omenjeno področje. To so: evakuacijski načrt, požarni red, Zakon o varstvu pri delu, prometno-varnostni načrt in letne sanitarne kontrole (kuhinje, šolski prostori).

 

Objekt je varovan z alarmnim sistemom družbe Prosignal d. o. o. Celje.

 

Učenec obutev, ki jo uporablja na poti v šolo ali domov, pusti v svoji garderobni omarici. Prav tam učenci puščajo tudi ostala oblačila, ne puščajo pa denarja in vrednejših predmetov. To velja tudi za udeležence interesnih dejavnosti in dejavnosti, ki se v šolskih prostorih izvajajo v popoldanskem času. V učilnico gredo učenci v lahkih copatih z nedrsečim podplatom, pri pouku športa pa uporabljajo športno obutev. Do šolske in tuje lastnine je potrebno imeti odgovoren odnos in paziti, da se je ne poškoduje. Učencem ni dovoljeno posegati v vgrajene instalacije v šoli, niti jih uporabljati brez nadzora odraslih (električna stikala, ventili, grelna telesa, hidranti, gasilni aparati).

 

Jutranje varstvo izvajamo za učence 1. razreda od 5.30 do 6.00 v vrtcu. Od 6. ure do pričetka pouka je jutranje varstvo v šoli. Za učence 2. razreda zagotavljamo jutranje varstvo od 6.40 do 7.40 v šoli.

 

Za učence vozače in tiste učence, ki čakajo na pouk, je na šoli organizirano varstvo vozačev. Za učence od 1.–5. razreda poteka od 11.20 do 13.15, za učence od 6.–9. razreda pa od 12.15 do 13.15. Učenec lahko v soglasju s starši ne obiskuje varstva vozačev (starši izpolnijo izjavo – priloga X). Za učence, ki ne pridejo v varstvo vozačev, šola ne odgovarja.

 

Šolski avtobusi odpeljejo ob 13.30. Do avtobusa jih pospremijo učitelji iz varstva  vozačev. Šolski kombi odpelje ob 13.30 in ob 14.10.

 

 1. Vzdrževanje reda in čistoče
 • Dežurni učitelj v pritličju dežura od 7.00 do 7.45. Ob 7.20 se mu v pritličju pridruži drugi oz. tretji dežurni učitelj. Po nadstropjih dežurajo učitelji med 7.40 in50 ter med vsemi odmori. Vsak dan poteka dežurstvo učiteljev v pritličju tudi med 12.15 in 13.15.
 • Učenci dežurajo med 7.30 in 13.00. Pri mizi za dežurne učence ni dovoljeno zadrževanje. Do vrstnikov, delavcev šole in obiskovalcev imajo učenci spoštljiv odnos in so vljudni.
 • V šolo učenci prihajajo točno. Učenci, ki niso vozači, prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka. Če učenec zamudi, se je dolžan opravičiti. Večkratne zamude se seštevajo.
 • Učenci 2. in 3. razreda, ki so prijavljeni v jutranje varstvo, počakajo v pritličju, če pridejo v šolo ob 7.30 ali kasneje (enako velja tudi za učence, ki jih v šolo pripeljejo starši).
 • V šoli je obvezna uporaba šolskih copat (sobni copati). V telovadnici so učenci lahko v čistih športnih copatih, v katerih niso prišli v šolo.
 • V šolo učenci ne prihajajo pomanjkljivo oblečeni in vpadljivo naličeni.
 • Med poukom kape in druga pokrivala niso dovoljeni.
 • Učenci se v copate preobujejo na hodniku pritličja pri dežurnemu učencu. V primeru dežja in snega se preobujejo v predprostoru vhoda.
 • Čevlje in oblačila učenci pospravijo v garderobne omare. Copate odnesejo domov, po pouku so omarice prazne.
 • V telovadnico in na igrišča, oddaljena od šole, gredo učenci le v spremstvu učitelja.
 • Učenci ne hodijo v zbornico.
 • Med poukom ni dovoljeno zapuščati razreda.
 • Med poukom in odmori je učencem prepovedan izhod iz šole brez dovoljenja učitelja.
 • Med poukom gredo učenci k zobozdravniku ali zdravniku le v spremstvu staršev ali z njihovim pisnim dovoljenjem.
 • Med prosto uro se učenci v knjižnici pripravljajo na naslednjo uro.
 • Odmori so namenjeni prehajanju iz učilnice v učilnico in pripravi na pouk.
 • Učenci predmetne stopnje po drugi učni uri pustijo torbe v učilnici in gredo pod vodstvom učiteljev v jedilnico.
 • V jedilnici se kulturno prehranjujejo in obnašajo. Jedilnico zapustijo mlajši učenci ob 8.55, starejši učenci pa najkasneje ob 9.40.
 • Zaradi zmanjšanja nevarnosti okužb si morajo učenci pred odhodom po malico umiti roke, kar nadzoruje učitelj, prisoten v razredu. Učenci so si dolžni umiti roke pred pričetkom malice in kosila.
 • Po zaključku pouka, podaljšanega bivanja in drugih šolskih dejavnosti učencem ni dovoljeno zadrževanje v šolskih prostorih.
 • Učenci vozači počakajo na avtobus v varstvu vozačev.
 • Učenci pazijo na svojo lastnino, tujo pa pustijo pri miru.
 • Šola za osebno lastnino (zlatnina, ure, mobiteli, denar …) ne odgovarja.
 • Šola najdene stvari (obleka, copati) hrani v omari v pritličju.
 • Učenci so dolžni najdene stvari pregledati in svoje odnesti.
 • Šola nepobrane najdene stvari opere in podari organizaciji Rdečega križa.
 • V šolo ni dovoljeno nositi alkoholnih pijač, energetskih pijač, mamil, cigaret in jih tu uživati.
 • Prav tako odsvetujemo prinašanje sladkih pijač, slanih prigrizkov in sladkarij v šolo. Na dneve dejavnosti lahko učenci prinesejo s seboj 1 čokoladico ali žitno-sadno ploščico.

 

 

 • Raba mobilnih telefonov, fotografskih aparatov ali drugih avdio-video naprav v šoli ni dovoljena. Za nujne klice se lahko koristi telefon v tajništvu šole. V času pouka jih lahko učenci izjemoma uporabljajo le ob izrecnem dovoljenju prisotnega učitelja kot računalo ali sredstvo povezovanja z viri informacij.
 • Fotografiranje in snemanje sošolcev, drugih učencev, učiteljev in drugega osebja šole brez njihovega soglasja ni dovoljeno.
 • Učenci smeti mečejo v smetnjake ali koše za smeti.

 

 1. Drugo

Določila hišnega reda so javno dostopna vsem učencem, staršem in delavcem šole z objavo na oglasni deski v pritličju in na spletni strani šole. Učence o nujnih informacijah obveščamo preko centralnega ozvočenja, drugače obveščajo učence in starše ustno ter pisno razredniki, svetovalna služba in vodstvo šole. V primeru kršenja določil tega hišnega reda šole se izvajajo ukrepi, zapisani v Pravilih šolskega reda Osnovne šole Štore.

 

Dostopnost