IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMETI

Šola ponuja in izvaja obvezne izbirne predmete za učence 3. triade. Vsak učenec si izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.  Izbirni predmeti se tudi ocenjujejo. Želimo, da bi si vsak učenec izbral predmet, ki ustreza njegovim sposobnostim in ga tudi veseli. Izvajali bomo tiste izbirne predmete, h katerim se bo prijavilo največ učencev. Če se bo zgodilo, da za katerega od predmetov, ki bi ga učenec rad izbral, ne bo dovolj zanimanja, se bo učenec priključil tistemu predmetu, kjer je še prostor in hkrati spada v njegovo interesno področje.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja  pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Starši v obeh primerih šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2021/22
7. razred 8. razred 9. razred
Šport za sprostitev

Karli Pintarič

Maja Berčon

Poskusi v kemiji Branka Bajc Računalništvo: Računalniška omrežja Matija Pačnik
Turistična vzgoja Manica Doberšek Šport za zdravje Karli Pintarič Izbrani šport odbojka Maja Berčon
Ples Mateja Rožič Likovno snovanje 2 Maja Koštomaj Načini prehranjevanja Maja Korošec
Sodobna priprava hrane Maja Korošec Računalništvo: Multimedija Matija Pačnik Turistična vzgoja Manica Doberšek
Likovno snovanje 1 Maja Koštomaj Nemščina 2 Barbara Žlender Obdelava kovin Janez Čokl
Računalništvo: Urejanje besedil Matija Pačnik Ljudski plesi Mateja Rožič Likovno snovanje 3 Maja Koštomaj
Nemščina 1 Sandra Feketija Turistična vzgoja Manica Doberšek Nemščina 3 Barbara Žlender

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2021/22
1. razred 4., 5., 6. razred
ANGLEŠČINA Maja Lokmić ŠPORT Karli Pintarič, Danica Kocjan Kiker
RAČUNALNIŠTVO Matija Pačnik
    NEMŠČINA Sandra Feketija
    UMETNOST (ples) Mateja Rožič

 

 

 

Dostopnost