IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMETI

Šola ponuja in izvaja obvezne izbirne predmete za učence 3. triade. Vsak učenec si izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.  Izbirni predmeti se tudi ocenjujejo. Želimo, da bi si vsak učenec izbral predmet, ki ustreza njegovim sposobnostim in ga tudi veseli. Izvajali bomo tiste izbirne predmete, h katerim se bo prijavilo največ učencev. Če se bo zgodilo, da za katerega od predmetov, ki bi ga učenec rad izbral, ne bo dovolj zanimanja, se bo učenec priključil tistemu predmetu, kjer je še prostor in hkrati spada v njegovo interesno področje.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja  pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Starši v obeh primerih šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
7. razred 8. razred 9. razred
Šport za sprostitev

Klemen Kotnik

Maja Berčon

Šport za zdravje

Klemen Kotnik

Maja Berčon

Izbrani šport odbojka

Klemen Kotnik

Maja Berčon

 
Sodobna priprava hrane Maja Korošec Likovno snovanje 2 Urška Babuder Načini prehranjevanja Maja Korošec  
Ples Mateja Rožič Nemščina 2 Barbara Žlender Ljudski plesi Mateja Rožič  
Nemščina 1 Barbara Žlender Družabni plesi Mateja Rožič Obdelava gradiv; kovine Janez Čokl  
 Likovno snovanje 1  Urška Babuder Vzgoja za medije: Televizija Tonja Preložnik Likovno snovanje 3 Urška Babuder  
 Italijanščina Vida Saksida  Poskusi v kemiji Branka Bajc Nemščina 3 Sandra Feketija  
    Italijanščina Vida Saksida   Italijanščina  Vida Saksida   
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2023/24
1. razred 4., 5., 6. razred
ANGLEŠČINA Maja Lokmić ŠPORT Petra Bobek, Maja Berčon
    RAČUNALNIŠTVO Matija Pačnik
    NEMŠČINA Barbara Žlender
    UMETNOST (likovna) Urška Babuder

 

 

Dostopnost