PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV

Šola ponuja in izvaja obvezne izbirne predmete za učence 3. triade. Vsak učenec si izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.  Izbirni predmeti se tudi ocenjujejo. Želimo, da bi si vsak učenec izbral predmet, ki ustreza njegovim sposobnostim in ga tudi veseli. Izvajali bomo tiste izbirne predmete, h katerim se bo prijavilo največ učencev. Če se bo zgodilo, da za katerega od predmetov, ki bi ga učenec rad izbral, ne bo dovolj zanimanja, se bo učenec priključil tistemu predmetu, kjer je še prostor in hkrati spada v njegovo interesno področje.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja  pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Starši v obeh primerih šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo.

7. RAZRED

 • ANSAMBELSKA IGRA
 • ITALIJANSKI JEZIK
  1
 • LIKOVNO SNOVANJE 1
 • LOGIKA
 • NEMŠČINA
  1
 • PLES
 • RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL
 • SODOBNA PRIPRAVA HRANE
 • ŠPORT ZA SPROSTITEV
 • VERSTVA IN ETIKA

8. RAZRED

 • ANSAMBELSKA IGRA
 • ITALIJANSKI JEZIK
  2
 • LIKOVNO SNOVANJE 2
 • NEMŠČINA
  2
 • POSKUSI V KEMIJI
 • RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA
 • ŠPORT ZA ZDRAVJE
 • PLESI
 • VERSTVA IN ETIKA

9. RAZRED

 • ANSAMBELSKA IGRA
 • ITALIJANSKI JEZIK
  2
 • IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA
 • LIKOVNO SNOVANJE 3
 • NAČINI PREHRANJEVANJA
 • NEMŠČINA
  3
 • PLES
 • RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
 • RETORIKA
 • VERSTVA IN ETIKA

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, 4. – 6. RAZRED

Učenci se v skladu z 20.a členom Zakona o osnovni šoli v 2. triadi srečajo z NEOBVEZNIMI IZBIRNIMI PREDMETI. Vanje se vključijo prostovoljno.  Učenec si izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, v kolikor se odloči, da bo pri neobveznih izbirnih premetih sodeloval.

Ko se učenec vključi v pouk neobveznih izbirnih predmetov, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih se ocenjuje in zaključna ocena se vpiše v spričevalo. Izvajali bomo tiste izbirne predmete, za katere bo dovolj interesa.  Ker  je izbor neobvezen, pričakujemo, da učenci izberejo tiste predmete, ki jih veselijo in jim ne bodo predstavljali prevelike obremenitve. Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali po pouku obveznih predmetov.

Izbiro predmetov bomo izpeljali s spletno prijavo preko easistenta.

 

 • NIP NEMŠČINA
 • NIP ŠPORT
 • NIP RAČUNALNIŠTVO
 • NIP UMETNOST – PLES

 

Dostopnost