Spoštovani starši devetošolcev in mlade bistre glave!

 

Izšel je javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko leto 2021/22. Zoisove štipendije so namenjene dijakom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Vloga

Zoisove štipendije se dodelijo najuspešnejšim vlagateljem vlog, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje:

 • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek,
 • dosegajo zahtevan šolski uspeh,
 • izpolnjujejo tudi ostale zahtevane pogoje in
 • prehajajo na višjo raven izobraževanja, na kateri Zoisove štipendije še niso prejemali.

Splošni pogoji:

 • državljanstvo,
 • starost,
 • status dijaka,
 • ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini,
 • neupravičenost do štipendij, ki niso združljive s Zoisovo štipendijo.

Posebni pogoji: 

 • izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN
 • ustrezna povprečna ocena (povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole najmanj 4,70).

Obvezne priloge:

 • dokazila o izjemnih dosežkih,
 • potrdilo o šolskem uspehu (spričevalo zaključnega razreda osnovne šole),
 • potrdilo o vpisu v izobraževalni program in dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in javni veljavnosti izobraževalnega programa, če uveljavlja štipendijo za izobraževanje v tujini,
 • dokazila iz 17. oziroma 18. člena Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij za dodelitev dodatkov.

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati 24. 10. 2020, prinaša spremembe pri uveljavljanju izjemnih dosežkov. Vlagatelji bodo lahko ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem letu 2021/2022 uveljavljali izjemni dosežek, ki so ga dosegli v šolskih letih 2018/2019 in 2020/2021 (80. člen zakona).

Kot izjemni dosežki se štejejo državna tekmovanja iz znanja ali raziskovanja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

–        organizator ima javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja;

–        so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno;

–        uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možna le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja;

–        so sofinancirana iz javnih sredstev in

–        tekmovanja se pod enakimi pogoji lahko udeležijo udeleženci posamezne ravni ali stopnje izobraževanja ustreznih smeri vseh izobraževalnih ustanov v Republiki Sloveniji.

Kot državno tekmovanje štejeta tudi Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG) in Tekmovanje mladih baletnih plesalcev Republike Slovenije (BALTEK). Vlagatelj lahko uveljavlja dosežek tistega TEMSIG tekmovanja, na katerem se je zadnjič izvedlo tekmovanje v disciplini, ki jo uveljavlja kot izjemni dosežek.

Kot najvišja mesta na državnem tekmovanju štejejo 1. do vključno 3. mesto, ki se točkujejo z 10 točkami.

Kot priznanja na državnem tekmovanju štejeta zlato priznanje (ali prva nagrada), ki se točkuje s 5 točkami, in srebrno priznanje (ali druga nagrada), ki se točkuje z 2 točkama.

Možno je uveljavljati tudi izjemni dosežek na mednarodnih tekmovanjih, pri čemer se kot najvišja mesta štejejo 1. do vključno 3. mesto, ki se točkujejo z 20 točkami.

Kot izjemni dosežek na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih štejejo doseženo 1. do vključno 3. mesto na tekmovanju ali podeljeno zlato oziroma srebrno priznanje.

Kot izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela šteje priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo, ki je podeljena v okviru javnega natečaja ali razpisa za posamezno strokovno ali znanstveno disciplino. Priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo se točkuje z 10 točkami.

V primeru individualnega izjemnega dosežka je vlagatelj upravičen do vseh točk, določenih za posamezni izjemni dosežek, v primeru dosežka v skupini ali soavtorstvu pa do polovice točk, določenih za posamezni izjemni dosežek.

VIŠINA ŠTIPENDIJE

  Višina štipendije Možna dodatka
za dijake 122,88 EUR mesečno za bivanje: 81,92 EUR
  245,76 EUR mesečno za tujino za štipendiste s posebnimi potrebami: 51,20 EUR

Združljivost z drugimi štipendijami

Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo, s štipendijo Ad futura, niti s štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Hkrati s Zoisovo štipendijo se lahko prejema kadrovska štipendija (razen, če ta tega ne dovoljuje), štipendija za deficitarne poklice in tudi štipendija Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Dostopnost vloge: Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani sklada. https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-zoisovih-stipendij-za-solsko-oziroma-studijsko-leto-20212022

Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

Način oddaje vlog: Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »311. JR – Zoisova štipendija (novi)«.

Rok za oddajo vlog prične teči z dnem objave tega razpisa. Zadnji dan za oddajo vlog za dijake je 17. 9. 2020.

 

Dodatne informacije so na voljo:

– na spletni strani sklada (https://www.srips-rs.si/stipendije/zois),

– na e-poštnem naslovu zoisi@sklad-kadri.si,

– v poslovnem času na telefonski številki 01 43 45 897,

– v času uradnih ur osebno na naslovu sklada.

 

Lep pozdrav,

Mojca Križnik,

šolska svetovalna delavka

 

 

Dostopnost