Prva zaposlitev

OŠ Štore se je v marcu 2016 prijavila na Javni razpis »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2016« Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada.

Cilj projekta je znižati brezposelnost mladih.

Kriteriji in pogoji za iskalca zaposlitve – učitelja začetnika so:

  1. starost do vključno 29 let (ob vključitvi v operacijo – 1. 4. 2016);
  2. izpolnjevanje pogojev o izobrazbi za delovno mesto strokovnega delavca v javnoveljavnem programu;
  3. iskalec prve zaposlitve oz. ima manj delovnih izkušenj na področju izobraževanja, kot jih za pristop s strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

 

Potreba šole je pridobiti profil psihologa za zapolnitev delovnega mesta svetovalnega delavca. Razlog tiči v vse večjih potrebah po psihološki obravnavi učencev in ustreznem ukrepanju ter pomoči.

 

Izbrana kandidatka je ANJA VEDEČNIK, univerzitetna diplomirana psihologinja.

 

ZAKLJUČNO POROČILO O POTEKU USPOSABLJANJA

 

Kandidatka izvaja usmerjene pogovore z učenci, psihološka testiranja otrok z učnimi in drugimi težavami in vrednotenje le-teh, pripravlja individualizirane programe zanje, s starši, učitelji in specialno pedagoginjo sodeluje pri uvedbi zahteve za usmeritev otroka za pridobitev dodatne strokovne pomoči v šoli, spremlja potek postopka usmerjanja ter nudi strokovno in učno pomoč otrokom z odločbami.

 

Kot psiholog opravlja tudi testiranje nadarjenih učencev.

 

Sodeluje pri vpisu otrok v prvi razred devetletke (tudi kot članica komisije za odložitev šolanja otrok, ki izkazujejo slabšo šolsko zrelost).

 

Organizirala je aktivnosti v okviru karierne orientacije učencev, sodelovala pri dejavnostih s področja spoznavanja različnih poklicev, pripravljala učence 8. in 9. razreda na izbiro srednjega izobraževanja. S postopkom karierne orientacije in vpisom v srednje šole je seznanjala starše.

 

Sodelovala je pri  vpisu učencev, ki zaključujejo osnovno šolo, v srednje šole (sodeluje pri spremljanju nadarjenih učencev  v 9. razredu in jim uredi potrebno dokumentacijo za prijavo k Zoisovim štipendijam).

 

Ogromno časa posveti psihološki obravnavi in pomoči otrokom, zelo dobro sodeluje s starši in zunanjimi inštitucijami (Dispanzer za mentalno zdravje) pri nudenju in iskanju pomoči otrokom z različnimi težavami, v procesu poklicne orientacije je sodelovala z OOZ Celje, ZRSZ in številnimi srednjimi šolami.

 

Kandidatka predlaga in preizkuša možne rešitve v vedenju motečih učencev in otrok s težavami avtističnega spektra, samoiniciativno pripravlja predavanja za starše in sodelavce na različne teme, v oddelkih skrbi za vnašanje preventivno zdravstvenih vsebin v učno vzgojni proces.

 

Obiskuje tudi podružnično šolo, kjer s psihološkega vidika obravnava učence, ki imajo kakršnekoli težave.

 

Tesno sodeluje z vodstvom šole, kjer ima popolno podporo.

 

Udeležuje se sestankov strokovnih timov na šoli, oddelčnih in učiteljskih konferenc, prav tako strokovnih aktivov šolskih svetovalnih delavcev in študijskih skupin  ter skrbi za lastno izobraževanje. Udeležuje se usposabljanj z različnih področij svojega dela (udeležila se je seminarjev s področja kognitivno-vedenjske terapije, logopedagogike, usposabljanja WISC III – test intelientnosti, izobraževanja, Delo z učenci s spektroavtistično motnjo…), študira strokovno literaturo (zakonodaja, disleksija, avtizem, Aspergerjev sindrom, psihološko svetovanje).

 

Izven svojega strokovnega področja izvaja interesno dejavnost: učenje španskega jezika.

 

 

 

Veščine

Objavljeno

19. 12. 2016

Dostopnost