Spoštovani starši devetošolcev in dragi mladi bodoči pridni delavci!

 

Od 13. junija do vključno 23. septembra 2022 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Vloge, oddane po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.

 

Višina štipendije mesečno: 107,42 €.

Izplačilo: do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Štipendije se nakazujejo na bančni račun štipendista, zato bo moral štipendist v primeru dodelitve štipendije odpreti svoj osebni račun. Štipendija se ne nakazuje na osebni račun staršev.

 

Nabor deficitarnih poklicev, za katere je možno pridobiti štipendijo v šolskem letu 2022/2023:

 • kamnosek,
 • mehatronik operater,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • elektrikar/elektrikarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva,
 • gastronomske in hotelske storitve,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij.

 

Pomembne informacije:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
 • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
 • v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

 

Merila in izbirni postopek:

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

 • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
 • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

 

Razpis in ostale informacije najdete na: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20222023-323-jr

 

Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice se nahaja na naslednji povezavi: https://www.srips-rs.si/storage/app/media/RAZPISI/323%20-%20%C5%A0DP/sprememba%20razpisa/Vloga%20scan.pdf

 

Obvezne priloge k podpisani vlogi:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2022/23,
 • fotokopija spričevala zadnjega ali zaključnega razreda šolskega leta 2021/22,
 • ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. kopija dovoljenja za prebivanje »rezidenta za daljši čas«).

 

Način oddaje vlog: Vloga se vloži na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 323. JR ŠDP« od 13. 6. 2022 do vključno 23. 9. 2021.

NOVO!

Vlagatelji lahko vlogo za dodelitev štipendije za deficitarne poklice oddajo tudi elektronsko preko portala Moja eUprava. Za oddajo elektronske vloge preko portala se vlagatelji v modul Moja eUprava prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Potrebujejo e-identiteto, izdano fizični osebi, tj. vlagatelju. V primeru, da je vlagatelj za štipendijo mladoletna oseba, vlogo odda zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo zakonitega zastopnika ali smsPASS na mobilnem telefonu zakonitega zastopnika).

Dodatne informacije: deficitarne@sklad-kadri.si, 01/43 45 897

 

Lepo vas pozdravljam.

Mojca Križnik,

šolska svetovalna delavka

 

 

Dostopnost