O ŠOLI

store
Leta 1891 ustanovijo v Štorah prvo samostojno šolo. Ob ustanovitvi je bila organizirana kot privatna nemška dvorazrednica, ki jo je vzdrževala tovarna s pomočjo nemškega Schulvereina. V šolskem letu 1907/08 se je šola razširila v nemško trirazrednico, ki je bila z letom 1919 razpušena.V šolskem letu 1920/21 postane slovenska dvorazrednica, nato tri in še štirirzarednica. Pouk poteka redno, do napada sil Osi na Kraljevino Jugoslavijo. Med vojno je pouk potekal v privatnih hišah in sicer povprečno dve uri tedensko.
Po vojni pouk poteka v petih oddelkih, s šolskim letom 1946/47 pa v šestih. Osemletka postane v šolskem letu1957/58. Leta 1962 se šoli v Štorah priključita kot podružnici šoli Teharje in Kompole, leta 1966 pa še podružnica Svetina.
svetina
kompole
Podružnica Svetina
Podružnica Kompole
lipa1
Temeljni kamen za novo šolsko zgradbo na Lipi je bil položen leta 1965. Dne 5.9.1967 je bila otvoritev nove zgradbe z 20 učilnicami, dvema  specialnima učilnicama, kuhinjo, jedilnico in upravnimi prostori. Za potrebe celodnevne šole sta se preuredili kuhinja in jedilnica. dne 31.3.1992 dobi šola novo ime: Osnovna šola Štore. Na osnovi 12. člena statuta Občine Štore je občinski svet dne 30.4.1996 sprejel odlok o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Štore, ki ga sestavljajo enoti Kompole in Svetina, ter enota vrtec Lipa.
lipa2
V šolskem letu 1998/99 je bil dokončan prizidek. Z njim  smo pridobili novo knjižnico z medioteko, dve večnamenski učilnici, ter specialni učilnici za fiziko in kemijo/biologijo. Hkrati je potekala tudi prenova starega dela šole, kjer so se popolnoma preuredile in na novo opremile vse učilnice,  hodniki in sanitarije. Tudi zunanja podoba šole se je polepšala z novo streho in okni, ter prebeljeno fasado in na novo urejeno okolico.

Dostopnost