O KNJIŽNICI

books3

Šolska knjižnica je sestavni del dela in življenja na šoli; je njen osrednji informacijski center. Hkrati
predstavlja kulturni in sprostitveni prostor šole.

Vse učenke in učenci naše šole so tudi člani šolske knjižnice. Knjižnica učencem ponuja raznovrstno
knjižnično gradivo in jih navaja na samostojno uporabo gradiva. Vso gradivo je v knjižnici postavljeno
po sistemu prostega pristopa, zato lahko učenci sami iščejo želeno gradivo.

V knjižnici je 14 000 enot knjižničnega gradiva. Poslanstvo šolske knjižnice je, da nudi storitve za
učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo njenim članom, da so uspešno informacijsko opismenjeni in
hkrati opremljeni s spretnostmi za vseživljenjsko učenje.

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu se izvaja prehod iz sistema WinKnj na vzajemni sistem Cobiss.
Knjižnica ob izposoji in nakupu gradiva opravlja še naslednje dejavnosti:
– izvaja knjižnično-informacijska znanja,
– učence seznanja s knjižničnim gradivom in njegovim iskanjem,
– sodeluje pri pripravi razstav,
– pripravlja tedenske pravljice za učence OPB 1. in 2. razreda,
– omogoča učencem mirno branje čitalniškega gradiva, pripravo za plakat ali seminarsko
nalogo,
– pripravlja knjižne uganke,
– sodeluje s pedagoškimi delavci šole in
– se medpredmetno povezuje.

 

knjiznica