UREDITEV IN VZPOSTAVITEV UČNEGA PARKA PRI OŠ ŠTORE

  

Šola je pristopila k operaciji za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja, sofinanciranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Partner in sofinancer v projektu je družba ŠTORE STEEL d.o.o. Skupna vrednost celotne operacije (z DDV) znaša 27.776,22 EUR, od tega znaša vrednost sofinanciranja iz evropskih skladov 18.213,91 EUR (z DDV).

Namen operacije je bilo ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter aktivno vključevanje prepoznanih ranljivih skupin v socialno oziroma družbeno življenje.

Predmet operacije so bile aktivnosti, ki so vzpostavile celostno urejen učni park pri Osnovni šoli Štore, to je učilnico na prostem, učno pot »Sprehod po Štorah« z zanimivimi nalogami preko spletne aplikacije CŠOD Misija, katere avtorica je Manica Doberšek, in investicijo v obnovo 100 let stare lokomotive, ki predstavlja simbol železarske dediščine kraja.

V izvedbene aktivnosti so poleg partnerjev aktivno vključeni tudi mladi, starejši, ostareli, ženske, osebe s posebnimi potrebami. Spodbujena je bila in bo tudi v prihodnje medgeneracijska solidarnost in sodelovanje preko aktivnosti izobraževanja in usposabljanja. Aktivnosti so bile predvidene na upravičenem območju vsaj treh občin (Občina Štore, naselje Štore, občina Vojnik, naselje Frankolovo,  in Občina Laško, naselje Laško), izdatki namenjeni investicijam v opremo, ki je neposredno povezana s cilji projekta. Predmet operacije je bila obnova lokomotive, ureditev platoja z nadstreškom zanjo, nabava otroških igral, nakup informacijskih tabel, promocijski material, postavitev klopi in miz za učilnico v naravi, nakup košev za smeti, nakup pitnika za vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ( www.eu-skladi.si).

 REZULTATI PROJEKTA:

HOTEL ZA ŽUŽELKE

INFORMACIJSKA TABLA LOKOMOTIVA

INFORMACIJSKA TABLA UČNI PARK OŠ ŠTORE

NAVODILA ZA PRIPRAVO MOBILNE APLIKACIJE

NETOPIRNICE

OBNOVA LOKOMOTIVE

OTROŠKA IGRALA

OZNAČBA PROJEKTA NA ŠOLI

POSTAVITEV KOŠEV ZA SMETI IN PITNIKA

PRIREDITEV IN OTVORITEV PARKA

PTIČJE HIŠICE

RAZSTAVA

UČILNICA V NARAVI S TABLO

UČNA POT PO ŠTORAH

VISOKA GREDA ZELIŠČA IN ZAČIMBNICE

ZELIŠČARSKA DELAVNICA V ŠOLI

ZELIŠČARSKA DELAVNICA NA TERENU

ZGIBANKA UČNI PARK

 

 

Dostopnost