HIŠNI RED

 1. Območje in površine OŠ Štore so:
 • šolska stavba,
 • površine med vrtcem in šolo,
 • parkirišče za šolo,
 • šolski vrt in pločnik ob njem,
 • nadstrešek vhoda.

 

 1. Poslovni čas in uradne ure
 • Delovni čas na šoli je med 7.00 in 16.20.
 • Uradne ure v tajništvu so vsak dan med 7.00 in 14.00.
 • Uradne ure računovodstva so ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8.00 in 12.00.
 • Starši lahko gredo na pogovor k učitelju v dopoldanskem času le v času učiteljeve govorilne ure.
 • Govorilnih ur po telefonu ni.

 

 1. Jutranje varstvo
 1. 1. razred

Od 5.30 do 6.00 poteka v vrtcu. Od 6. ure do pričetka pouka je jutranje varstvo v šoli.

 1. razred

Od 6.40 do 7.40 poteka na šoli.

 

 1. Varstvo vozačev in ostalih, ki čakajo na pouk
 • Za učence vozače, in tiste učence, ki čakajo na pouk, je na šoli organizirano varstvo vozačev. Razrednik pripravi seznam učencev za vsak dan posebej.
 • Za učence od 1. – 5. razreda poteka od 11.20 do 13.15.
 • Za učence od 6. – 9. razreda poteka od 12.15 do 13.15.
 • Za učence, ki ne pridejo v varstvo vozačev, šola ne odgovarja.
 • Učenec lahko zaradi utemeljenih razlogov v soglasju s starši preneha obiskovati varstvo vozačev (starši se s podpisom obvežejo, da prihajajo ponj).

 

 1. Prevozi učencev
 • Šolski avtobusi odpeljejo ob 13.15. Do avtobusa jih pospremijo učitelji iz varstva vozačev.

 

 1. Uporaba šolskega prostora
 • Učenci in starši vstopajo v šolo skozi glavni vhod.
 • V času prireditev v mali telovadnici obiskovalci vstopajo na vhodu iz šolskega vrta.
 • Udeleženci popoldanskih športnih dejavnosti vstopajo na vhodu pri športnemu kabinetu.

 

 1. Ukrepi za zagotavljanje varnosti
 • Evakuacijski načrt.
 • Požarni red.
 • Zakon o varstvu pri delu.
 • Prometno-varnostni načrt.
 • Letne sanitarne kontrole (kuhinje, šolski prostori).
 • Objekt je varovan z alarmnim sistemom družbe Prosignal d.o.o. Celje.

 

 1. Vzdrževanje reda in čistoče
 • Dežurni učitelj v pritličju dežura od 7.00 do 7.40. Ob 7.20 se mu v pritličju pridruži drugi dežurni učitelj. Po nadstropjih dežurajo učitelji med 7.40 in 7.50 ter med vsemi odmori.
 • Vsak dan poteka dežurstvo učiteljev v pritličju tudi med 12.15 in 13.15.
 • Učenci dežurajo med 7.30 in 13.00.
 • Pri mizi za dežurne učence ni dovoljeno zadrževanje.
 • Do vrstnikov, delavcev šole in obiskovalcev imajo učenci spoštljiv odnos in so vljudni.
 • V šolo učenci prihajajo točno. Učenci, ki niso vozači, prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka. Če učenec zamudi, se je dolžan opravičiti. Večkratne zamude se seštevajo.
 • Učenci 2. in 3. razreda, ki so prijavljeni v jutranje varstvo, počakajo v pritličju, če pridejo v šolo ob 7.30 (velja tudi za učence, ki jih v šolo pripeljejo starši).
 • V šoli je obvezna uporaba šolskih copat (sobni copati). V telovadnici so učenci lahko v čistih športnih copatih, v katerih niso prišli v šolo.
 • V šolo učenci ne prihajajo pomanjkljivo oblečeni in vpadljivo naličeni.
 • Učenci se v copate preobujejo na hodniku pritličja pri dežurnemu učencu. V primeru dežja in snega se preobujejo v predprostoru vhoda.
 • Čevlje in oblačila učenci pospravijo v garderobne omare. Copate odnesejo domov, po pouku so omarice prazne.
 • V telovadnico in na igrišča, oddaljena od šole, gredo učenci le v spremstvu učitelja.
 • Učenci ne hodijo v zbornico.
 • Med poukom ni dovoljeno zapuščati razreda.
 • Med poukom in odmori je učencem prepovedan izhod iz šole brez dovoljenja učitelja.
 • Med poukom gredo učenci k zobozdravniku ali zdravniku le v spremstvu staršev ali z njihovim pisnim dovoljenjem.
 • Med prosto uro se učenci v knjižnici pripravljajo na naslednjo uro.
 • Odmori so namenjeni prehajanju iz učilnice v učilnico in pripravi na pouk.
 • Učenci predmetne stopnje po drugi učni uri pustijo torbe v učilnici in gredo pod vodstvom učiteljev v jedilnico.
 • V jedilnici se kulturno prehranjujejo in obnašajo. Jedilnico zapustijo ob 9.40.
 • Po pouku ni dovoljeno zadrževanje v šolskih prostorih.
 • Učenci vozači počakajo na avtobus v varstvu vozačev.
 • Učenci pazijo na svojo lastnino, tujo pa pustijo pri miru.
 • Šola za osebno lastnino (zlatnina, ure, mobiteli, denar …) ne odgovarja.
 • Šola najdene stvari (obleka, copati) hrani v omari na hodniku 1. nadstropja.
 • Učenci so dolžni najdene stvari pregledati in svoje odnesti.
 • Šola nepobrane najdene stvari ob koncu šolskega leta vrže v smeti.
 • V šolo ni dovoljeno nositi alkoholnih pijač, energetskih pijač, mamil, cigaret in jih tu uživati.
 • Raba mobilnih telefonov, fotografskih aparatov ali drugih avdio-video naprav ni dovoljena.
 • Fotografiranje in snemanje sošolcev, drugih učencev, učiteljev in drugega osebja šole brez njihovega soglasja ni dovoljeno.
 • Učenci smeti mečejo v smetnjake ali koše za smeti.

 

 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

 

RAZREDNA PRAVILA

 1. Prinašamo potrebne pripomočke in potrebščine za delo pri pouku.
 2. Pri pouku sodelujemo, poslušamo učitelja.
 3. Med poukom ne zapuščamo učilnice.
 4. Pazimo na šolsko lastnino.
 5. Med odmorom se pripravimo na pouk, divjanje, kričanje in pretepanje niso dovoljeni. Prav tako ni dovoljeno izzivanje.
 6. Sodelujemo z drugimi.
 7. Reditelji skrbno opravljamo svoje delo. V jedilnici pripravimo malico za sošolce. Nadzorujemo vedenje sošolcev in jih opozorimo, če se ne držijo pravil. Pospravimo mizo in jo počistimo. Če učitelja ni k pouku 5 minut po zvonjenju, učiteljevo odsotnost javimo v tajništvo. Na začetku vsake ure javimo učitelju manjkajoče učence. Po končani uri zbrišemo tablo.
 8. Na uro športne vzgoje počakamo v garderobi, kjer se na uro ustrezno pripravimo (športna obutev in oblačila, speti dolgi lasje, opravičeno odsotni učenci pomagamo učitelju pri pripravi in pospravljanju rekvizitov, v telovadnico brez učitelja ne vstopamo).
 9. S prepisovanjem snovi in prinašanjem nalog pomagamo bolnim sošolcem.
 10. Na malico in k ostalim uram hodimo v urejeni koloni.
 11. Vključimo se v interesne dejavnosti, akcije in ostale prireditve, ki potekajo na šoli.

PRAVILA VEDENJA NA HODNIKU

 

 1. Pazimo na svojo varnost in varnost drugih.
 2. Ne divjamo po hodniku in stopnišču (odgovorni smo za svojo in varnost drugih).
 3. Ne zadržujemo se pri ograji stopnišča.
 4. Iz razreda v razred hodimo v urejeni koloni.
 5. Pred učilnico mirno počakamo na učitelja.
 6. V garderobi se mirno pripravimo na uro športa in počakamo na učitelja.
 7. Upoštevamo navodila dežurnega učitelja.

 

PRAVILA VEDENJA V SANITARIJAH

 

 1. V sanitarijah se ne zadržujemo po nepotrebnem.
 2. Pazimo na čistočo in higieno.
 3. Ne uničujemo inventarja.
 4. Varčno ravnamo s papirjem. Odpadke odlagamo v koš.
 5. Ugašamo luči.
 6. Ne mečemo hrane v školjke in umivalnike.

 

PRAVILA VEDENJA V JEDILNICI

 

 1. V jedilnico prihajamo urejeno, pod vodstvom učitelja, ki nas je prejšnjo uro učil.
 2. Poskrbimo za higieno pred obroki – umivanje rok.
 3. Med jedjo sošolcev ne motimo.
 4. Jemo z jedilnim priborom.
 5. Spoštljivo ravnamo s hrano (s hrano se ne igra, če ti malica ali kosilo ne odgovarjata, ju pusti, morda ju bo pojedel kdo drug).
 6. Kraja šolske malice ali kosila je kazniva.
 7. Pijače ne polivamo, odpadke ločeno odlagamo na pladnje. Pokanje embalaže je prepovedano.
 8. Če kaj polijemo ali nam pade na tla, počistimo za sabo.
 9. Do konca odmora počakamo na svojem mestu.
 10. Pospravimo za sabo, pladnje pospravijo dežurni učenci.
 11. V jedilnico ne prinašamo druge hrane.
 12. V jedilnico lahko vstopamo le uporabniki.
 13. V jedilnici ne odlagamo obleke in obutve (pri dežurnem učencu so temu namenjene omarice), torbe odlagamo na označena mesta.
 14. Upoštevamo navodila dežurnega učitelja v jedilnici.

 

PRAVILA VEDENJA V OKOLICI ŠOLE

 

 1. Poskrbimo za čisto in urejeno šolsko okolje, papirčke in ostale odpadke mečemo v koš.
 2. Kolesa hranimo na za to določenem mestu.
 3. Prepovedana je vožnja s kolesi ali kolesi z motorji po šolskih površinah in uničevanje šolskih ter ostalih objektov na šolski površini in v njeni okolici.
 4. V okolici šole ni dovoljeno kajenje in uživanje alkohola ter mamil.
 5. Na asfaltnih površinah ni dovoljeno igranje z žogo.

 

 

PRAVILA OBNAŠANJA V AVTOBUSU, NA POSTAJI

 

 1. Na poti v šolo in iz nje upoštevamo pravila prometne varnosti in se obnašamo spodobno.
 2. Pomagamo starejšim ali mlajšim od sebe, kakršnekoli oblike nasilja na poti v šolo in iz nje niso dovoljene.
 3. Na avtobus gremo v spremstvu dežurnega učitelja, prednost damo mlajšim učencem.
 4. Na avtobusni postaji mirno počakamo na avtobus.
 5. Pri vstopu na avtobus smo dolžni vozniku pokazati vozno karto.
 6. Vozno karto uporabljamo le v dneh šolskega pouka.
 7. O morebitni izgubljeni oziroma ukradeni vozni karti takoj sporočimo v tajništvo šole.
 8. Če na avtobusu povzročimo škodo, jo moramo povrniti.
 9. Zaradi varnosti je hoja med vožnjo po avtobusu prepovedana.
 10. Med vožnjo sedimo in ne motimo voznika.
 11. Pri vstopu in izstopu pazimo na svojo in varnost ostalih potnikov.

 

Dostopnost