IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMETI

Šola ponuja in izvaja obvezne izbirne predmete za učence 3. triade. Vsak učenec si izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.  Izbirni predmeti se tudi ocenjujejo. Želimo, da bi si vsak učenec izbral predmet, ki ustreza njegovim sposobnostim in ga tudi veseli. Izvajali bomo tiste izbirne predmete, h katerim se bo prijavilo največ učencev. Če se bo zgodilo, da za katerega od predmetov, ki bi ga učenec rad izbral, ne bo dovolj zanimanja, se bo učenec priključil tistemu predmetu, kjer je še prostor in hkrati spada v njegovo interesno področje.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja  pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Starši v obeh primerih šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2020/21
1. razred 4., 5., 6. razred
ANGLEŠČINA Maja Lokmić ŠPORT Karli Pintarič, Maja Berčon
RAČUNALNIŠTVO Matija Pačnik, Anita Peršuh
NEMŠČINA Barbara Žlender

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2020/21
7. razred 8. razred 9. razred
Šport za sprostitev

Karli Pintarič

Maja Berčon

Poskusi v kemiji Branka Bajc Nemščina III Barbara Žlender
Obdelava gradiv (les) Janez Čokl Šport za zdravje Karli Pintarič Izbrani šport odbojka Maja Berčon
Ples Mateja Rožič Likovno snovanje 2 Urška Babuder Načini prehranjevanja Maja Korošec
Sodobna priprava hrane Maja Korošec Računalništvo: Multimedija Matija Pačnik Obdelava gradiv (kovine) Janez Čokl
Likovno snovanje 1 Urška Babuder Nemščina 2 Barbara Žlender Kemija v življenju Branka Bajc
Računalništvo: Urejanje besedil Matija Pačnik  Likovno snovanje 3 Urška Babuder
Nemščina 1 Barbara Žlender Računalništvo: Računalniška omrežja Matija Pačnik

 

 

Dostopnost