IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMETI

Šola ponuja in izvaja obvezne izbirne predmete za učence 3. triade. Vsak učenec si izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.  Izbirni predmeti se tudi ocenjujejo. Želimo, da bi si vsak učenec izbral predmet, ki ustreza njegovim sposobnostim in ga tudi veseli. Izvajali bomo tiste izbirne predmete, h katerim se bo prijavilo največ učencev. Če se bo zgodilo, da za katerega od predmetov, ki bi ga učenec rad izbral, ne bo dovolj zanimanja, se bo učenec priključil tistemu predmetu, kjer je še prostor in hkrati spada v njegovo interesno področje.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja  pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Starši v obeh primerih šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2022/23
7. razred 8. razred 9. razred
Šport za sprostitev

Karli Pintarič

Maja Berčon

Šport za zdravje

Karli Pintarič

Maja Berčon

Izbrani šport odbojka

Karli  PIntarič

Maja Berčon

 
Turistična vzgoja Manica Doberšek Likovno snovanje 2 Urška Babuder Načini prehranjevanja Maja Korošec  
Ples Mateja Rožič Nemščina 2 Sandra Feketija Družabni plesi Mateja Rožič  
Nemščina 1 Sandra Feketija Družabni plesi Mateja Rožič Turistična vzgoja Manica Doberšek  
    Turistična vzgoja Manica Doberšek Likovno snovanje 3 Urška Babuder  
    Poskusi v kemiji Branka Bajc Nemščina 3 Barbara Žlender  
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2022/23
1. razred 4., 5., 6. razred
ANGLEŠČINA Maja Lokmić ŠPORT Karli Pintarič, Danica Kocjan Kiker
    RAČUNALNIŠTVO Matija Pačnik
    NEMŠČINA Barbara Žlender
    UMETNOST (ples) Mateja Rožič

 

 

 

Dostopnost