Katalog informacij javnega značaja (Katalog IJZ)

 

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, v nadaljnjem besedilu uredba) je javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Štore na spletnih straneh objavil Katalog informacij javnega značaja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Štore.

Katalog vsebuje osnovne podatke o zavodu, o informacijah javnega značaja in o načinu dostopa do informacij javnega značaja. Katalog predstavlja kazalo informacij javnega značaja in ponuja direktne spletne povezave do elektronsko dostopnih informacij in dokumentov, organizacijsko strukturo šole in podatke o kontaktnih osebah, t.j. uradnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja.

 

KAZALO

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

  Naziv zavoda: Javni vzgojno-izobraževalni zavod
Osnovna šola Štore
Ulica Cvetke Jerin 5, 3220 ŠtoreTelefon: 03 780 21 10
Telefaks: 03 780 21 20
tajnistvo@os-store.si
Odgovorna uradna oseba: Mojca Rožman, prof., ravnateljica
telefon: 03 7810 21 12
ravnatelj@os-store.si
Datum prve objave kataloga:  10. 6.  2019
Datum zadnje spremembe: 20. 5. 2019
Spletni naslov kataloga: http://www.os-store.si/
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika dostopna v tajništvu zavoda.

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Osnovna šola Štore

Ulica Cvetke Jerin 5

3220 Štore

Telefon: 03 780 21 10

tajnistvo@os-store.si

 

OŠ Štore, podružnica Kompole

Kompole 92

3220 Štore

Telefon: 03 780 24 60

tajnistvo@os-store.si

 

Vrtec Lipa

Ulica Cvetke Jerin 7

3220 Štore

Telefon: 08 205 23 57

vrtec.lipa@guest.arnes.si

 

Kratek opis delovnega področja zavoda

C/18.120 Drugo tiskanje

C/32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo

H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

I/56.290  Druga oskrba z jedmi

J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike

L/68.200 Oddajanje in obratovanje ali najetih nepremičnin

M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

N/82.300 Organizacija razstav, sejmov, srečanj

P/85.5      Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

P/85.100  Predšolska vzgoja

P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje

P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

Q/88.910 Dnevno varstvo otrok

R/90.010 Umetniško uprizarjanje

R/91.011 Dejavnost knjižnic

R/93.110 Obratovanje športnih objektov

R/93.190 Druge športne dejavnosti

R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

  Pristojna oseba: Mojca Rožman, prof., ravnateljica
telefon: 03 780 21 10
ravnatelj@os-store.si

 

  2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko        državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi
A1 Pravila OŠ Štore
A2 Pravila o hišnem redu
A3 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest OŠ Štore in vrtca
A4 Pravila o ureditvi delovnega časa
A5 Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov
A6 Pravilnik o prepovedi in ugotavljanju alkoholiziranosti ali omamljenosti ter o prepovedi kajenja
A7 Poslovnik o delu komisije za preprečevanje mobbinga in ukrepi za zaščito zaposlenih pred nadlegovanjem
A8 Pravilnik o osebni varovalni opremi
B1 Poslovnik o delu Sveta zavoda
B2 Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov predstavnikov delavcev v Svet zavoda
B3 Poslovnik o delu Sveta staršev
C1 Pravilnik o računovodstvu
C2 Pravilnik o popisu
C3 Pravilnik  o javnem naročanju
C4 Pravilnik o oddajanju šolskih prostorov
C5 Pravilnik o uporabi in varovanju ključev
C6 Pravilnik o pečatih
D1 Pravila šolske prehrane
D2 Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi
D3 Šolski sklad
D4 Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
D5 Navodila o opravljanju izpitov
D6 Varnostni načrt
D7 Vzgojni načrt
E1 Pravilnik o postopku sprejema otrok v vrtec Lipa in Kompole
Državni predpisi
Predpisi EU
Zakonodaja dostopna na: Povezava na evropski register predpisov

2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

  Predlog predpisov Povezava na državni register predpisov

 2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt (LDN)

Letni program dela

Letno poročilo

Finančni načrt

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

  Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda.
 • Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v sodni register.
 • Postopek izvedbe volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda.
 • Postopek za napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Postopek za napredovanje strokovnih delavcev v plačne razrede.
 • Postopek ocenjevanja dela strokovnih delavcev.
 • Postopek za dodelitev statusa učencev.
 • Postopek izdaje nadomestnih dokumentov in listin.
 • Postopki na osnovi pritožb zaposlenih.
 • Postopek vpisa otrok v prvi razred.
 • Postopek prepisa otrok iz drugih šol.
 • Postopek vpisa otrok v vrtec.
 • Postopek usmerjanja otrok z učnimi težavami.
 • Postopek prešolanja učencev v druge šole ali vzgojno–izobraževalne zavode.
 • Postopek izrekanja vzgojnih opominov..
 • Odločanje o pritožbah.

2. h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc PREUSMERITEV NA SEZNAM EVIDENC
NA SPLETNI STRANI
INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA
 

2. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

    Seznam zbirk /

2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Šolski koledar za posamezno šolsko leto.

Urniki oddelkov za posamezno šolsko leto.

Cenik prehranskih storitev za posamezno šolsko leto.

Kompleti učbenikov iz učbeniškega sklada.

Seznami šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za posamezno šolsko leto.

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

  Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije so dostopne dostopna preko spletnega naslova: http://www.os-store.si/

Informacije so dostopne tudi vsak delavnik na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 

Najpogosteje obiskano 

 

Dostopnost