Spoštovani starši devetošolcev in mlade bistre glave!

Izšel je javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko leto 2022/23. Zoisove štipendije so namenjene dijakom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Zoisove štipendije se dodelijo najuspešnejšim vlagateljem vlog, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje

 • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek
 • dosegajo zahtevan šolski uspeh
 • izpolnjujejo tudi ostale zahtevane pogoje in 
 • prehajajo na višjo raven izobraževanja, na kateri Zoisove štipendije še niso prejemali. 

Splošni pogoji:

 • državljanstvo, 
 • starost, 
 • status dijaka, 
 • ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini, 
 • neupravičenost do štipendij, ki niso združljive s Zoisovo štipendijo.

Posebni pogoji: 

 • izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN
 • ustrezna povprečna ocena (povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole najmanj 4,70).

Vlagatelj, ki bo v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 vpisan v prvi letnik izobraževanja, lahko uveljavlja izjemne dosežke iz zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja. Vlagatelj lahko uveljavlja več izjemnih dosežkov, pri čemer je isti izjemni dosežek možno upoštevati le enkrat. Vlagatelj lahko uveljavlja individualni izjemni dosežek in izjemni dosežek v skupini, ki šteje največ pet članov. Vsak izjemni dosežek se ovrednoti le z enkratnim številom točk.

Kot izjemni dosežki se štejejo državna tekmovanja iz znanja ali raziskovanja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

–        organizator ima javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja;

–        so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno;

–        uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možna le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja;

–        so sofinancirana iz javnih sredstev in

–        tekmovanja se pod enakimi pogoji lahko udeležijo udeleženci posamezne ravni ali stopnje izobraževanja ustreznih smeri vseh izobraževalnih ustanov v Republiki Sloveniji.

Kot državno tekmovanje štejeta tudi Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG) in Tekmovanje mladih baletnih plesalcev Republike Slovenije (BALTEK). Vlagatelj lahko uveljavlja dosežek tistega TEMSIG tekmovanja, na katerem se je zadnjič izvedlo tekmovanje v disciplini, ki jo uveljavlja kot izjemni dosežek.

Kot najvišja mesta na državnem tekmovanju štejejo 1. do vključno 3. mesto, ki se točkujejo z 10 točkami.

Kot priznanja na državnem tekmovanju štejeta zlato priznanje (ali prva nagrada), ki se točkuje s 5 točkami, in srebrno priznanje (ali druga nagrada), ki se točkuje z 2 točkama.

Možno je uveljavljati tudi izjemni dosežek na mednarodnih tekmovanjih, pri čemer se kot najvišja mesta štejejo 1. do vključno 3. mesto, ki se točkujejo z 20 točkami. Priznanje, primerljivo zlatemu ali srebrnemu priznanju na državnem tekmovanju, se točkuje z 10 točkami. Udeležba na mednarodnem tekmovanju se upošteva kot dosežek le, če se je vlagatelj uvrstil na mednarodno tekmovanje na podlagi predhodnega izbora na državnem tekmovanju ali če se je vlagatelj na tekmovanje uvrstil preko predhodnega selekcijskega postopka tako, da ga je v tem postopku pred tekmovanjem za udeležbo izbral referenčni odbor strokovnjakov ali znanstvenikov iz relevantne discipline. Udeležba na mednarodnem tekmovanju se točkuje s 5 točkami.

Glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati tekmovanja, in točkovanja izjemnih dosežkov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja se uporabljajo določbe glede izjemnih dosežkov na državnih oziroma mednarodnih tekmovanjih.

Kot izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela šteje priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo, ki je podeljena v okviru javnega natečaja ali razpisa za posamezno strokovno ali znanstveno disciplino. Priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo se točkuje z 10 točkami.

Kot izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela šteje tudi izum ali inovacija, katerega avtor ali soavtor je vlagatelj. Vlagatelj predloži potrdilo o podeljenem patentu, ki ga je najkasneje zadnji dan pred začetkom šolskega ali študijskega leta, za katerega vlagatelj uveljavlja dodelitev ali nadaljnje prejemanje štipendije, izdal nacionalni patentni urad, World Intellectual Property Organization (WIPO) ali drug referenčen patentni urad. Izum ali inovacija se točkuje z 20 točkami.

Šteje tisto umetniško ali drugo delo, katerega pozitivni kritiki sta vpisani v vzajemno bazo podatkov COBISS najkasneje zadnji dan pred začetkom šolskega ali študijskega leta, za katerega vlagatelj uveljavlja dodelitev ali nadaljnje prejemanje štipendije. Kritiki morata biti v vzajemni bazi COBISS označeni v skladu s specifikacijo, objavljeno v dokumentu Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij, ki je javno objavljena na spletni strani http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf, pod točko 1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika, pri čemer se upoštevajo le kritike, objavljene v tiskanih medijih. Kot umetniško ali drugo delo, ki je sodelovalo na mednarodni razstavi ali mednarodnem festivalu, šteje delo, ki se je na tako razstavo ali festival uvrstilo na podlagi primerljivih meril, kot so določeni za izjemne dosežke na mednarodnih tekmovanjih. Umetniško delo se točkuje z 10 točkami.

V primeru individualnega izjemnega dosežka je vlagatelj upravičen do vseh točk, določenih za posamezni izjemni dosežek, v primeru dosežka v skupini ali soavtorstvu pa do polovice točk, določenih za posamezni izjemni dosežek.

VIŠINA ŠTIPENDIJE

  Višina štipendije Možna dodatka
za dijake 128,90 EUR mesečno za bivanje: 85,93 EUR
  257,80 EUR mesečno za tujino za štipendiste s posebnimi potrebami: 53,70 EUR

Dodatek za bivanje se dodeli štipendistu, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

– kraj njegovega stalnega prebivališča je več kot 25 km oddaljen od kraja izobraževanja1,

– ima v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja,

– ima za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 sklenjeno najemno pogodbo in strošek najema znaša najmanj 65 EUR mesečno,

– štipendist oziroma njegovi starši niso lastniki ali solastniki nepremičnine, v kateri ima štipendist prijavljeno začasno prebivališče,

– ne prejema subvencije za bivanje na podlagi predpisov, ki urejajo subvencionirano bivanje študentov in dijakov.

Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami se dodeli štipendistu, ki izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:

– priznana mu je invalidnost ali telesna okvara na podlagi predpisov s področja invalidskega zavarovanja,

– zanj je staršu ali skrbniku priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo po predpisih, ki urejajo družinske prejemke,

– je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja v skladu s predpisi o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Pravica do štipendije se dodeli za posamezni izobraževalni program od prvega dne šolskega oziroma študijskega leta 2022/2023 dalje.

Združljivost z drugimi štipendijami

Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo, s štipendijo Ad futura, niti s štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Hkrati s Zoisovo štipendijo se lahko prejema kadrovska štipendija (razen, če ta tega ne dovoljuje), štipendija za deficitarne poklice in tudi štipendija Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. 

Dostopnost vloge: Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani sklada. https://www.srips-rs.si/storage/app/media/RAZPISI/325%20-%20ZOIS/Vloga%202022-2023%20skenirana.pdf

Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

Način oddaje vlog: Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »325. JR – Zoisova štipendija (novi)«.

NOVO!

Vlagatelji lahko vlogo za dodelitev Zoisove štipendije oddajo tudi elektronsko preko portala Moja eUprava. Za oddajo elektronske vloge preko portala se vlagatelji v modul Moja eUprava prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Potrebujejo e-identiteto, izdano fizični osebi, tj. vlagatelju. V primeru, da je vlagatelj za štipendijo mladoletna oseba, vlogo odda zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo zakonitega zastopnika ali smsPASS na mobilnem telefonu zakonitega zastopnika).

Obvezne priloge:

 • dokazila o izjemnih dosežkih,
 • potrdilo o šolskem uspehu (spričevalo zaključnega razreda osnovne šole),
 • potrdilo o vpisu v izobraževalni program in dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in javni veljavnosti izobraževalnega programa, če uveljavlja štipendijo za izobraževanje v tujini,
 • dokazila iz 17. oziroma 18. člena Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij za dodelitev dodatkov.

Rok za oddajo vlog prične teči z dnem objave tega razpisa. Zadnji dan za oddajo vlog za dijake je 9. 9. 2022.

Dodatne informacije so na voljo:

– na spletni strani sklada (https://www.srips-rs.si/stipendije/zois),

– na e-poštnem naslovu zoisi@sklad-kadri.si,

– v poslovnem času na telefonski številki 01 43 45 897,

– v času uradnih ur osebno na naslovu sklada.

Lep pozdrav,

Mojca Križnik,

šolska svetovalna delavka

Dostopnost