Spoštovani starši in skrbniki!

Obveščamo vas o možnosti dodelitve nove računalniške opreme šoloobveznim otrokom v izposojo. Starši ali skrbniki lahko vlogo oddate do razdelitve razpoložljivih prenosnih računalnikov (vendar najdlje do 22. 6. 2024). Izbranemu vlagatelju se dodeli prenosni računalnik v izposojo za dve (2) leti, obdobje pa se lahko na predlog upravičenca podaljša. V primeru, da je po poteku obdobja izposoje knjigovodska vrednost prenosnega računalnika enaka nič, sklad po uradni dolžnosti dodeli upravičencu računalniško opremo v trajno last.

Pogoji za prijavo:

Na javni poziv se lahko prijavi vlagatelj ali vlagateljica, ki na dan objave javnega poziva izpolnjuje oba pogoja:

  • je upravičenec/upravičenka do otroškega dodatka, uvrščen/a v prvi dohodkovni razred;
  • ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Izbrani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale oba pogoja javnega poziva, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog in do razdelitve 10.000 prenosnih računalnikov.

 

Oddaja vloge:

S priporočeno poštno pošiljko:

  • za datum in uro prejema vloge se šteje oddaja priporočene poštne pošiljke na pošto;
  • z navadno poštno pošiljko; za datum in uro prejema vloge se šteje dan, ko sklad prejme vlogo, čas prejema pa bo za vse navadne pošiljke tega dne 9.00;
  • osebno v prostorih sklada v času poslovnih ur.

Na vlogi je treba izpolniti vsa obvezna polja, jo podpisati in poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Na kuverti naj bo pripis: »Vloga za 1. javni poziv MIRO«. Vlagateljem svetujejo oddajo vloge s priporočeno pošto v izogib gneči pri osebni oddaji vlog.

Več informacij, Javni poziv in vloga se nahajajo na spletni strani sklada JŠRIPS: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro  (Vloga)

 

Lep pozdrav

 

Mojca Križnik,                                                                                  Mojca Rožman, prof.

svetovalna delavka                                                                         ravnateljica

Dostopnost